Ai, Ai, Ai, Ai
São Bento me chama

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento chamou

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento me leva

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento me pega

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento me prende

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento me solta

Ai, Ai, Ai, Ai

São Bento me quer

Ai, Ai, Ai, Ai

Mas me quer, mas me quer

Ai, Ai, Ai, Ai

O Senhor São Bento

Ai, Ai, Ai, Ai